بیمه درمان سامان
ده درصد تخفیف خرید نقدی
پانزده درصد تخفیف خرید سه نفر به بالا
پرداخت هزینه‌های بستری در بیمارستان
پرداخت هزینه عمل‌های جراحی خاص
پرداخت هزینه‌های تشخیصی، پاراکلینیکی و جراحی‌های سرپایی
جبران هزینه‌های زایمان، نازایی و ناباروری
پرداخت هزینه‌های دندان‌پزشکی
پرداخت هزینه درمان عیوب انکساری چشم